30

چکیده

موضوع این پژوهه بررسی تطبیقی زمینه سازی ظهور در انجمن حجتیه و صهیونیسم است. هدف پژوهشگر بررسی دو دیدگاه در این زمینه است، که با بیان مفهوم زمینه سازی و ارکان زمینه سازی و همچنین بیان شناخت انجمن حجتیه و صهیونیسم تحقق می پذیرد. از بررسی مبانی زمینه سازی ظهور چنین به دست می آید که ایجاد زمینه سازی و مهیا شدن جامعه برای ظهور امری ضروری است که بدون آن ظهور تحقق پیدا نمی کند و برای آماده شدن جامعه بررسی دیدگاه هایی در مورد زمینه سازی که شامل؛ زمینه سازی مثبت و منفی و عدم آن می باشد؛ که در این صورت نیز باید به عوامل مهم زمینه سازی نیز پرداخته شود که شامل طرح و برنامه، رهبری، یاران و ویژگی های یاران مانند ویژگی؛ اعتقادی، شناخت پروردگار ویژگی رفتاری آمادگی روحی روانی آمادگی اقتصادی و آمادگی نظامی است. که بر این اساس بررسی انجمن حجتیه به عنوان گروهی که در این محور فعالیت می کنند نیز لازم و ضروری است که با بیان تعریف و تبیین ماهیت انجمن حجتیه  به آن اشاره شده است.

صهیونیسم نیز از جمله گروه هایی است که فعالیت هایی مانند برگزیدگی قوم یهود، سرزمین موعود، و موعود یهود هویت ماشیح و واقعه آرماگدون تولد گوساله سرخ مو و بررسی نشانه های پیش از ظهور از جمله فعالیت های آنان است.

در این تحقیق از کتاب هایی در مورد زمینه سازی ظهور، شناخت انجمن حجتیه وکتاب هایی پیرامون صهیونیسم، پروتکل های دانشوران صهیون، گنجینه از تلمود و... استفاده شده است. روش مورد استفاده در این تحقیق، کتابخانه ای و تحلیلی است

واژگان کلیدی: زمینه سازی ظهور، انجمن حجتیه، صهیونیسم.

نام و نام خانوادگی: محبوبه پاینده

تاریخ دفاع: 90/11/30

استاد راهنما: سرکار خانم اکرم ساقی


نظر ها

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت