05

چکیده

موضوع این رساله نزول ملائکه و شیطان بر نفس انسان است شیطان بر تمام انسان ها مگر مخلصین می تواند تسلط داشته باشد و نزول ملائکه در تمام مراحل زندگی زمان خلقت تا آستانه ی مرگ صورت می گیرد و در شب قدر بر مؤمنان و به گونه ی محصوس و ویژه بر معصوم‰خواهد بود. از آنجایی که انسان مکلف در این دنیا فرصت زیادی برای آزمون و خطا ندارد و علت بسیاری از گناهان کبیره خلط شدن و آمیختگی حق و باطل است، ضروری است که در جهت معرفت انسان ها گامی برداشته شود.

این که هر لحظه کدام جنود او را می خوانند. شیطان هر لحظه منتظر از راه به در کردن انسان است. حتی برای اغوای او به شکل های گوناگون هم تمثل پیدا کرده است. شیطان انسان را آرام، نامحسوس و از همه جهات احاطه می کند. اما ملائکه این مخلوقات بزرگوار همواره انسان را به سمت خوبی و نیکی رهنمون می شوند و برای اولیاء خدا تمثل پیدا می کنند. نفس انسان که دارای دو بعد الهی و حیوانی است. اراده مربوط به بعد حیوانی و اختیار مربوط به بعد الهی آن است. شیطان از راه اراده انسان را تحریک می کند؛ ولی اختیار را از آن نمی تواند بگیرد. در قرآن و روایات ائمه اطهار آمده که نسیان و فراموشی و غفلت از یاد خدا، آمال و آرزوها، نوشیدن شراب و... باعث نزول شیطان بر نفس انسان می شود و اضطراب، بدی و فحشا و خلود در جهنم و... از آثار این نزول می باشد.

نزول وحی و قرآن، نماز و یاد خدا، صبر و استقامت و... باعث نزول ملائکه بر نفس انسان شده برکات این نزول هم طلب استغفار، بشارت و تسلی خاطر و... می باشد.

روش پژوهش در این رساله از بعد نگارش از جمله تحقیقات توسعه ای می باشد و از منظر راهبرد در ردیف تحقیقات توصیفی و همچنین براساس راهکارها و شیوه جمع آوری مطلب، از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

واژگان کلیدی: نفس، ملائکه، شیطان، نزول شیطان، نزول ملائکه.

نام و نام خانوادگی پژوهشگر: فاطمه طاهرپور

استاد راهنما: سرکارخانم ملک سنو

تاریخ دفاع: 96/02/14


 

نظر ها

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت

Escort https://jettransfer.net https://allkiss.net