05

عنوان پایان نامه:

آداب معاشرت در بعد روابط اخلاقی و اجتماعی با غیرمسلمانان از دیدگاه اسلام

 

چکیده:

موضوع پژوهش در این رساله، آداب معاشرت در بُعد روابط اخلاقی و اجتماعی با غیر مسلمانان از دیدگاه اسلام است.

انسان موجودی اجتماعی است و لازمه ی این زندگی، پیوندها و پیوستگی های اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... با سایر انسان ها می باشد، از این رو ملزم است که با هم نوعان خود ارتباط برقرار کند؛ و از آن جایی که مسلمانان در جوامع مختلف ارتباط زیادی با افرادِ هم نوع خود، از کیش و مذهب ها ی مختلف دارند ضروری است که از چگونگی معاشرت با آنان آگاه باشند و این مسئله، ضرورت این پژوهش را مبرهن می سازد.

گروه های غیر مسلمان (کافر) شامل اهل کتاب، مشرکان، مادیون (ملحدان) و فرقه های مسلمان محکوم به کفر  که ضروری دین را انکار می کنند (مرتدین، نواصب، غالیان و...) می شوند.

روابط بین مسلمانان و دیگر جوامع بشری باید بر اساس اصول نفی سبیل، امانت داری و پایبندی به عهد و پیمان، عدالت، دعوت یا جهاد و عزت اسلامی و سیادت دینی که اصول کلی اسلام در رابطه با غیر مسلمانان هستند، صورت پذیرد. و در برقراری روابط، اهل کتاب بر دیگر کفار، مقدم اند.

از جمله مسائلی که در بحث روابط اخلاقی و اجتماعی با غیر مسلمانان مطرح است مسئله ی طهارت و نجاست می باشد. طبق نظر برخی فقهای معاصر،اهل کتاب محکوم به طهارت ذاتی اند و غیر اهل کتاب نجس اند.

ازدواج زن مسلمان با مرد کافر(اعم از کتابی و غیر کتابی) جایز نیست. و فقهای معاصر ازدواج موقت با زنان اهل کتاب را جایز می دانند و در مورد ازدواج دائم با این زنان قائل به دو نظر هستند: اول، حرام بودن ازدواج دائم با آن ها و دیگری، جواز ازدواج در صورتی که مرد متمکن از ازدواج با زن مسلمان نباشد.

ازدواج با زنان غیر کتابی نیز به اتفاق فقها ی شیعه و سنّی، حرام می باشد.

در سایر مسائل، از جمله: سلام و جواب سلام، هدیه دادن و هدیه گرفتن، دوستی، نیکی و احسان، احوال پرسی، عیادت بیمار، شرکت در تشییع جنازه ی کفار و... همانطور که اشاره شد، باید اصول کلی اسلام در نظر گرفته شود و باعث سلطه ی کفار بر مسلمان نگردد و عزت مسلمان خدشه دار نگردد.

روش تحقیق این رساله بر اساس نگرش ها، از سنخ تحقیقات کاربردی و به اعتبار راهبردها، در گروه تحقیقات توصیفی- تحلیلی و به اعتبار راهکارهای اجرایی از نوع تحقیقات کتابخانه ای   می باشد که با استفاده از منابع و متون اسلامی صورت پذیرفته است.

حاصل سخن این که:

1. واژه ی غیر مسلمان با واژه ی کفار مترادف و منظور از آن اهل کتاب و غیر اهل کتاب می باشد.

2. تعامل با غیر مسلمانان از هرنوع که باشد (اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و...)، باید طبق یک سری اصول کلی که در اسلام ثابت و ماندگار است صورت بپذیرد.

3. طبق این اصول کلی، مسلمانان  با غیر مسلمانان می توانند رابطه داشته باشند، البته تا حدی که باعث سلطه ی غیر مسلمانان بر آن ها نشود و عزت مسلمانان را خدشه دار نکند.

واژگان کلیدی: آداب، معاشرت، آدابِ معاشرت، روابط، غیر مسلمان.

نام و نام خانوادگی:الهام زرین

 

تاریخ دفاع:93/09/05

 

استاد راهنما:سرکار خانم هوشیار

نظر ها

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت