05

عنوان پایان نامه:

آداب معاشرت در بعد روابط اخلاقی و اجتماعی با غیرمسلمانان از دیدگاه اسلام

 

چکیده:

موضوع پژوهش در این رساله، آداب معاشرت در بُعد روابط اخلاقی و اجتماعی با غیر مسلمانان از دیدگاه اسلام است.

انسان موجودی اجتماعی است و لازمه ی این زندگی، پیوندها و پیوستگی های اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... با سایر انسان ها می باشد، از این رو ملزم است که با هم نوعان خود ارتباط برقرار کند؛ و از آن جایی که مسلمانان در جوامع مختلف ارتباط زیادی با افرادِ هم نوع خود، از کیش و مذهب ها ی مختلف دارند ضروری است که از چگونگی معاشرت با آنان آگاه باشند و این مسئله، ضرورت این پژوهش را مبرهن می سازد.

گروه های غیر مسلمان (کافر) شامل اهل کتاب، مشرکان، مادیون (ملحدان) و فرقه های مسلمان محکوم به کفر  که ضروری دین را انکار می کنند (مرتدین، نواصب، غالیان و...) می شوند.

روابط بین مسلمانان و دیگر جوامع بشری باید بر اساس اصول نفی سبیل، امانت داری و پایبندی به عهد و پیمان، عدالت، دعوت یا جهاد و عزت اسلامی و سیادت دینی که اصول کلی اسلام در رابطه با غیر مسلمانان هستند، صورت پذیرد. و در برقراری روابط، اهل کتاب بر دیگر کفار، مقدم اند.

از جمله مسائلی که در بحث روابط اخلاقی و اجتماعی با غیر مسلمانان مطرح است مسئله ی طهارت و نجاست می باشد. طبق نظر برخی فقهای معاصر،اهل کتاب محکوم به طهارت ذاتی اند و غیر اهل کتاب نجس اند.

ازدواج زن مسلمان با مرد کافر(اعم از کتابی و غیر کتابی) جایز نیست. و فقهای معاصر ازدواج موقت با زنان اهل کتاب را جایز می دانند و در مورد ازدواج دائم با این زنان قائل به دو نظر هستند: اول، حرام بودن ازدواج دائم با آن ها و دیگری، جواز ازدواج در صورتی که مرد متمکن از ازدواج با زن مسلمان نباشد.

ازدواج با زنان غیر کتابی نیز به اتفاق فقها ی شیعه و سنّی، حرام می باشد.

در سایر مسائل، از جمله: سلام و جواب سلام، هدیه دادن و هدیه گرفتن، دوستی، نیکی و احسان، احوال پرسی، عیادت بیمار، شرکت در تشییع جنازه ی کفار و... همانطور که اشاره شد، باید اصول کلی اسلام در نظر گرفته شود و باعث سلطه ی کفار بر مسلمان نگردد و عزت مسلمان خدشه دار نگردد.

روش تحقیق این رساله بر اساس نگرش ها، از سنخ تحقیقات کاربردی و به اعتبار راهبردها، در گروه تحقیقات توصیفی- تحلیلی و به اعتبار راهکارهای اجرایی از نوع تحقیقات کتابخانه ای   می باشد که با استفاده از منابع و متون اسلامی صورت پذیرفته است.

حاصل سخن این که:

1. واژه ی غیر مسلمان با واژه ی کفار مترادف و منظور از آن اهل کتاب و غیر اهل کتاب می باشد.

2. تعامل با غیر مسلمانان از هرنوع که باشد (اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و...)، باید طبق یک سری اصول کلی که در اسلام ثابت و ماندگار است صورت بپذیرد.

3. طبق این اصول کلی، مسلمانان  با غیر مسلمانان می توانند رابطه داشته باشند، البته تا حدی که باعث سلطه ی غیر مسلمانان بر آن ها نشود و عزت مسلمانان را خدشه دار نکند.

واژگان کلیدی: آداب، معاشرت، آدابِ معاشرت، روابط، غیر مسلمان.

نام و نام خانوادگی:الهام زرین

 

تاریخ دفاع:93/09/05

 

استاد راهنما:سرکار خانم هوشیار

نظر ها

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت

Escort https://jettransfer.net https://allkiss.net