07

عنوان پايان نامه :

تدليس در نكاح 

چكيده:

موضوع پژوهش حاضر بررسی تدلیس در نکاح است که با هدف جمع آوری نظریه فقها در کتب مختلف و بررسی دلایل ایشان و تشخیص ادله صحیح می باشد.تدلیس در نکاح همان اخفای صفت نقص موجود یا اظهار کمال مفقود به قصد فریب و ایجاد رغبت به ازدواج درطرف مقابل است. تدلیس دارای چهار رکن اساسی مدلِّس ، مدلس علیه ، فعل مدلسانه و قصد فریب است . تدلیس از جانب شخص ثالث -  ولی یا وکیل زوجین یا فرد اجنبی- محقق می  شود . با سکوت نیز تدلیس صورت می گیرد .اثر وضعی تدلیس بنا به قول مشهور ایجاد حق فسخ است و متضرر برای گرفتن ارش به مدلِّس رجوع می کند . اگرفسخ قبل از نزدیکی باشد یا مدلِّس خود زن باشد ، مهریه به زن تعلق نمی گیرد و در غیر این دو صورت ، زن مالک مهر المسمی است.حکم تعزیرنیز برای مدلِّس ثابت است.

روش تحقیق در این پژوهش بر اساس نگرش ها ،کاربردی می باشد که با استفاده از منابع و متون فقهی به توصیف و تحلیل مطالب پرداخته شده است.

واژگان کلیدی :تدلیس ، نکاح ، مدلس ، مدلس علیه ، ارش ، تعزیر.

 

نام و نام خانوادگي: فاطمه رضوي حيدري 

تاريخ دفاع :91/12/7

استاد راهنما: سركارخانم هنا مدني 

 

نظر ها

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت