26

عنوان پایان نامه:

سلامت فردی از دیدگاه اسلام

 

چکیده:

موضوع تحقیق حاضر سلامت فردی در ابعاد جسمی، روانی و معنوی  است که با هدف آگاهی افراد جامعه در ابعاد سلامت فردی با رویکرد دینی تدوین شده . سلامت عبارت است از حالت آسایش کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه فقط نبودن بیماری و ناتوانی. سلامت دارای سه بعد جسمی، روانی، معنوی می باشد. سلامت در بعد جسم در حقیقت ناشی از عملکرد درست اعضاء بدن است. از نظر بیولوژیکی عمل مناسب سلول ها و اعضاء بدن و هماهنگی آنها با هم نشانه سلامت جسمی است، رعایت کردن آداب تغذیه(خوردن و آشامیدن) ورزش کردن و عمل به قوانین الهی به این بعد از سلامت کمک می کند.

سلامت در بعد روان هنگامی وجود دارد که انسان رفتار صحیح و متناسبی با جامعه ی خود داشته باشد این رفتار برخاسته از اندیشه منطقی و واقع گرا، درک صحیح و عکس العمل مناسب است که به دنبال آن فرد سالم با جامعه رابطه سالمی برقرار می کند. رضایت و نگرانی منطقی، تحمل فشارهای زندگی، کنترل و تسلط بر خشم و ترس و اضطراب از نشانه های سلامت روانی است.

احساس پوچی، بیهودگی و تزلزل از جمله عوارض عمده ی بیماری ها و مشکلات روانی و روحی است که عامل اصلی آن فقدان بعد معنوی در افراد است به این معنی که انسان به دنبال وجودی فراتر از خود است و این وجود فراتر از خویشتن همان خداست، هر عملی که باعث تسهیل این فرا روندگی شود(از قبیل: خودشناسی، بهره گیری از فطرت سالم، بهره گیری از عقل و...) امر معنوی است و کمک به سلامت معنوی افراد می کند و فقدان این امور باعث بروز بیماری های روحی، روانی و حتی جسمی می شود.

آنچه که حاصل تحقیق است این است که در اسلام سلامت جسم و سلامت روان ارزشمند است اما آنچه که مهم است داشتن سلامت معنوی است زیرا شخصی که سلامت معنوی دارد از سلامت جسم برخوردار است و این فرد طبق قوانین اسلام در حفظ روان و جسم خود دقت لازم را نموده و برای حفظ سلامت روان و تن در چارچوب معنویات حرکت نموده و با شناخت جایگاه خود در هستی از تغذیه نامناسب و رذایل اخلاقی و... دوری می کند.

روش تحقیق در این رساله براساس نگرش ها از نوع تحقیقات کاربردی می باشد و بر پایه راهبردها از نوع تحقیقات توصیفی و تحلیلی است و از نظر راهکارهای اجرایی، در گروه تحقیقات کتابخانه ای قرار می گیرد.

واژگان کلیدی تحقیق: سلامت، بیماری، بهداشت، سلامت روان، سلامت معنوی

 

نام و نام خانوادگی:زهرا رمضانی مقدم

 

تاریخ دفاع:94/07/26

 

استاد راهنما:سرکار خانم خیاطی

 

نظر ها

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت