04

عنوان پایان نامه:

نقش عقیده مستدل در کمال انسان

 

چکیده:

موضوع پژوهش حاضر بررسی نقش عقیده مستدل در کمال انسان می باشد که با هدف اصلاح و مستدل نمودن و ظهور و بروزش در عمل می باشد.

با توجه به اهمیت عقیده در زندگی و رساندن انسان به کمال نهایی انجام این تحقیق ضروری می باشد.

عقیده سه منشاء داردکه شامل تقلیدی، تعلیمی و تحقیقی می باشد.

عقیده تقلیدی یعنی عقیده ای که از راه تقلید کورکورانه و تعصب های بیجا حاصل می شود.

عقیده تعلیمی یعنی عقیده ای که از راه آموزش حاصل می شود.

عقیده تحقیقی که همراه استدلال و برهان می باشد توسط ابزار های شناخت یعنی حس و عقل و قلب حاصل می شود که هر کدام از آنها قلمرو محدودی دارند که با هم تکمیل می شوند.

در ایجاد یک عقیده عواملی موثر است از جمله خانواده، محیط، دوستان، رسانه و...که هر کدام دارای اهمیت و جایگاه خاصی است و عواملی هم در تقویت عقیده موثر است که شامل تفکر، عبادت و اراده می شود.

عقیده با کمال انسان رابطه مستقیم و جدایی ناپذیر دارد چرا که کمال نهایی انسان در قرب الهی است و قرب الهی حاصل نمی شود مگر با شکل گیری عقیده صحیح و مستدل.

حاصل آنکه هر انسانی برای رسیدن به سعادت ابدی ناگزیر است که از یک عقیده صحیح و مستدل برخوردار باشد و لازم است در این مسیر از ابزار های که دارد استفاده نماید تا به کمال نهایی و حقیقی خود؛ که قرب الهی است نایل شود.

روش تحقیق در این پژوهش براساس نوع مساله بنیادی و براساس روش توضیحی- تحلیلی و براساس گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است.

واژگان کلیدی: عقیده، مستدل، تقلید، تعلیم، تحقیق، کمال انسان، قرب الهی

 

نام و نام خانوادگی:مریم صراف زاده

 

تاریخ دفاع:94/06/04

 

استاد راهنما:خانم علمی راد

نظر ها

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت