(آرشیو نویسنده شایسته)

26
همایش زنان و اشتغال  (ضرورت ها،آسیب ها،چالش ها)
همایش زنان و اشتغال  (ضرورت ها،آسیب ها،چالش ها) همایش زنان واشتغال ،ضرورت ها ،آسیب ها و چالش ها  با حضور  خانم  دکتر خزعلی مسئول ...

[خواندن ادامه خبر...]