(آرشیو ماه شهریور 1394)

18
خشم ناسالم: برای عصبانی نشدن تاانجا که میتوانید مثبت اندیش  باشید و جنبه مثبت وقایع را درنظر بگیرید مثلا شوهر شما با یک شاخه گل به منزل می آید .ا...

[خواندن ادامه خبر...]