عنوانشرح 
عقاید4بلندمدتسال96-1395دانلود
روش سخنرانی 1نيمسال اول 94ــ 1393 دانلود
نظام سیاسی اسلامنيمسال دوم 94ــ 1393دانلود
فقه 1 بلندمدتسال تحصیلی96-95دانلود
تفسیر ترتیبی 2نيمسال اول 94ــ 1393 دانلود
اخلاق اسلامی 7 نيمسال دوم 94ــ 1393 دانلود
آشنایی با فرق و مذاهبنيمسال اول 94ــ 1393 دانلود
تاریخ تحليلي اسلام 2نيمسـال تابستان 89 ــ 1388دانلود
اصول1 بلند مدتسال96-95دانلود
Escort https://jettransfer.net https://allkiss.net